Hello world_

 • Hei.
 • Vitayu.
 • Salam.
 • Hola.
 • Konnichi Wa.
 • Hello.
 • Guten Tag.
 • Bonjour.
 • Merhaba.
 • Ciao.
 • Privet.
 • Ni hao.
 • Saluton.
 • Aloha.
 • Hallo.